Kvalitet og HMS

Kvalitet og HMS

Bostek gjennomfører systematisk kvalitet og HMS-arbeid for å sikre kvalitet i alle ledd og en sikker arbeidsplass

Kvalitet

Som leverandør av kraftsystemer til samfunnskritiske funksjoner stiller våre kunder høye krav til produkt, leveranse og service. For å sikre at kundens krav og forventinger blir ivaretatt har vi kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd. Vi har etablert og dokumentert et ledelsessystem for kvalitet som  er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 standard. Kvalitetssystemet er en del av vårt overordnede styringssystem og skal sikre etterlevelse av selskapets interne prosedyrer, samt kundenes krav og forventinger.

Selskapet er i tillegg godkjent leverandør gjennom Achilles JQS, TransQ og StartBANK  for hhv olje-/gassindustrien, nordisk transportsektor og bygg og anleggsnæringen.

HMS

Selskapets HMS-håndbok veileder oss i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Den skal bevisstgjøre alle i selskapet på disse områdene, og bidra til at vi oppfyller myndighetenes krav til forsvarlig drift i henhold til lover og forskrifter.

Ansatte bidrar aktivt til å følge opp det daglige arbeid om HMS, gjennom blant annet å bidra til en trygg, sunn og miljøvennlig arbeidsplass.

Ytre miljø

Bostek har identifisert en rekke miljøaspekter, hvor noen har større miljøpåvirkning enn andre. Miljøaspektene er vurdert og rangert ut i fra ulike kriterier som blant annet hyppighet, miljøpåvirkning og lover og forskrifter.
Basert på vurderingen har Bostek definert 5 vesentlige miljøaspekter og definert interne miljømål ut i fra disse aspektene.

Bostek har fokus på å redusere sitt miljøavtrykk, gjennom prosedyrer og rutiner for blant annet utslipp, kjemikaliehåndtering, kildesortering og resirkulering.

Medarbeidere i Bostek skal ha en grunnleggende forståelse og aksept for at belastningen på ytre miljø skal minimeres gjennom etterlevelse av interne rutiner og systematisk forbedringsarbeid.

 

Bostek arbeider i 2019 med sertifisering av miljøstyringssystemet etter ISO 14001:2015.

 

IQNet_MSYS001_norsk bertelosteenteknikkas